VAK Pardubice


Informace pro akcionáře o zpracování osobních údajů

Společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále jen „VAK“ nebo „správce“) zpracovává osobní údaje svých akcionářů. Tato stránka slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti akcionářů o způsobu zpracování osobních údajů.

Správce deklaruje, že osobní údaje akcionářů zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“).

1. Identifikace a kontaktní údaje správce:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Teplého 2014

530 02 Pardubice

TEL: 466 798 414

e-mail:  info@vakpce.cz

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO - Data Protection Officer):

Bc. Aleš Hudec

telefon:

+ 420 466 798 791

 

+ 420 601 567 525

e-mail:

ales.hudec@vakpce.cz

3. Účely zpracování a právní základ pro zpracování:

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje akcionářů za účelem:

 • plnění právních povinností vyplývajících správci ze zákona,
 • výkonu práv a povinností vyplývajících ze vztahu akcionářů ke správci, které jsou akcionářům dány právními předpisy a stanovami,
 • vedení seznamu akcionářů,
 • řádného uspořádání valné hromady, jakož i vyhotovení a archivování dokumentů s valnou hromadou souvisejících,
 • vyplácení dividend,
 • oprávněných zájmů správce, zejména za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů správce při porušení smluvní či zákonné povinnosti akcionáře.

4. Kategorie osobních údajů:

Správce zpracovává osobní údaje akcionářů v rozsahu nezbytném pro naplnění uvedených účelů, kdy zpracovává tyto kategorie osobních údajů akcionářů:

 • Identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci akcionářů (jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu);
 • kontaktní údaje umožňující kontakt s akcionářem (kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa);
 • údaje potřebné k vedení seznamu akcionářů (jmenovitá hodnota akcie, jméno, bydliště nebo sídlo akcionáře);
 • platební údaje umožňující výplatu podílu na zisku (číslo bankovního účtu, jmenovitou hodnotu akcie).

5. Doba uložení osobních údajů:

Správce bude uvedené osobní údaje uchovávat po dobu nezbytně nutnou pro zpracování osobních údajů, nejdéle však po dobu, jenž mu stanovují právní předpisy, není-li takové doby, pak po dobu 10 let od ukončení právního vztahu mezi akcionářem a správcem, případně po dobu trvání sporu či běhu promlčecí doby.

6. Příjemci osobních údajů

Správce může osobní údaje sdělovat těmto příjemcům:

 • zpracovatelé, jejichž služby může správce využívat, a to zejména právní zástupce, daňové poradce, IT specialisté a dodavatelé informačních systémů atd.,
 • orgánům veřejné správy v souladu s plněním povinností dle právních předpisů.

 

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

7. Práva akcionářů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má akcionář právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle GDPR.

 

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR.

hydra DESIGN 2010