VAK Pardubice


Často kladené dotazy:

 1. Co potřebuji k uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod?
 2. Kdo je to odběratel?
 3. Může smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod podepsat pověřený zástupce odběratele?
 4. Jaký je postup při změně smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod?
 5. Jaký je postup v případě žádosti o slevu na stočném z důvodu napouštění bazénu?
 6. Jaký je postup v případě žádosti o osazení podružného vodoměru na zalévání?
 7. Jaké jsou povinnosti odběratele v případě osazení podružného vodoměru na zalévání?

 

1)      Co potřebuji k uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod?

Fyzická osoba doloží:

 • platný výpis z katastru nemovitostí nebo kupní smlouvu s potvrzením katastrálního úřadu o právních účincích vkladu nebo kupní smlouvu s potvrzenou žádostí o vklad do katastru nemovitostí,
 • plnou moc k podpisu smlouvy v případě, že smlouvu podepisuje pověřený zástupce odběratele (a to i v případě spoluvlastnických podílů k nemovitosti).

Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající doloží:

 • výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku,
 • výpis z katastru nemovitostí nebo kupní smlouvu s potvrzením katastrálního úřadu o právních účincích vkladu nebo kupní smlouvu s potvrzenou žádostí o vklad do katastru nemovitostí, plnou moc k podpisu smlouvy.

2)      Kdo je to odběratel?

Odběratelem je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, není-li dále stanoveno jinak; u budov v majetku České republiky je odběratelem organizační složka státu, které přísluší hospodaření s touto budovou podle zvláštního zákona; u budov, u nichž spoluvlastník budovy je vlastníkem bytu nebo nebytového prostoru jako prostorově vymezené části budovy a zároveň podílovým spoluvlastníkem společných částí budovy, je odběratelem společenství vlastníků. U pozemků nebo budov předaných do hospodaření příspěvkových organizací zařízených územními samosprávnými celky jsou odběratelem tyto osoby.

3)      Může smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod podepsat pověřený zástupce odběratele?

Ano, pověřený zástupce odběratele může uzavřít smlouvu na základě pověření odběratelem k uzavření nebo podepsání smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod v mandátní smlouvě. Osoba jednající jménem pověřeného zástupce odběratele doloží oprávněnost podepsat smlouvu plnou mocí.

4)      Jaký je postup při změně smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod?

Původní a nový odběratel se dostaví do zákaznického centra společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. na adrese Teplého 2014, 530 02 Pardubice (přízemí vpravo, kancelář č. 002 a 003) nebo na provozní středisko Přelouč, Trstenická 1490, 535 01 Přelouč nebo na provozní středisko Holice, Hradecká 1092, 534 01 Holice, a to dle územní příslušnosti odběrného místa.

Původní majitel doloží:

Nový majitel doloží:

 • přihlášku (tj. tiskopis „Podklad pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod“), kde zaškrtne „Přihlášení odběru“ a vyplní veškeré informace týkající se přihlašovaného odběrného místa (zejména: jméno a příjmení; datum narození; telefon; e-mail; adresu trvalého bydliště; případně adresu na zasílání faktur; způsob doručování faktur: poštou nebo e-mailem; způsob úhrad faktur: složenkou, převodním příkazem, inkasem nebo prostřednictvím SIPO), v bodu XIII. přihlášky vyplní převzetí odběru (datum, č. měřidla a stav) a původní odběratel připojí svůj podpis,
 • doklady specifikované v dotazu č. 1

5)      Jaký je postup v případě žádosti o slevu na stočném z důvodu napouštění bazénu? 

O snížení množství stočného může odběratel dle § 19, odst. 7 zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., v platném znění, požádat, pokud vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok. Pokud odběratel splní tuto zákonnou podmínku týkající se množství, může si podat žádost o snížení množství stočného, která je dostupná na našich webových stránkách www.vakpce.cz – ke stažení – tiskopisy. Žádost se podává vždy za jeden kalendářní rok, přičemž k první žádosti je nutno doložit kopii výměry bazénu, která byla odběrateli poskytnuta montážní firmou v rámci předávacího protokolu či kupní smlouvy vztahující se k montáži či koupi tohoto bazénu, popř. i fotodokumentaci. Tento doklad bude uschován v naší evidenci, a tudíž ho již nebude nutno přikládat k následující žádosti v dalším kalendářním roce.

6)      Jaký je postup v případě žádosti o osazení podružného vodoměru na zalévání?

Odběratel kontaktuje společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. (dále jen „VAK Pardubice“) s žádostí o osazení měřicího zařízení (podružného vodoměru) na zalévání. Žádost o osazení měřicího zařízení (podružného vodoměru) podává výhradně odběratel - vlastník připojené nemovitosti.

Kontakt:

Pracovníci provozu VAK Pardubice ověří, zda v dané lokalitě provozují kanalizaci a po dohodě s odběratelem pak zajistí revizi odběrného místa. Při samotné revizi na odběrném místě je s odběratelem upřesněna varianta osazení měřicího zařízení, předběžně dohodnut termín osazení a zaplombování, cena dle platného ceníku a další nezbytnosti.

Vlastníkem měřicího zařízení je VAK Pardubice.

Technické podmínky měřicího zařízení:

Statický elektromagnetický měřič iPERL s remanentní magnetickou technologií značky Sensus (měřicí zařízení má stabilní přesnost bez ohledu na montážní polohu a bez nutnosti uklidňující délky před a za vodoměrem. iPERL je vybaven integrovanou rádiovou technologií na frekvenci 868 nebo 433 MHz), měřicí zařízení umožňuje dálkový odečet.

Měřicí zařízení je možno dodat v některé z uvedených variant:

dimenze DN 15 20
stavební délka L mm 165 165, 190
šířka D mm 94 94
výška H mm 120 (celková) 120 (celková)
připojovací závit inch 3/4" 1"
hmotnost kg 0,85 0,85

Cena montáže měřicího zařízení bude stanovena dle platného ceníku VAK Pardubice.

Odběratel - vlastník připojené nemovitosti dle pokynu VAK Pardubice osadí na vlastní náklady na potrubí určené pro měřicí zařízení uzavírací armatury dle Technických standardů VAK Pardubice ve složení:

 1. přechodová armatura ze stávajícího potrubí na příslušný závit,
 2. uzavírací ventil ¾" či 1" – mosazný,
 3. 2x vodoměrné šroubení ¾" či 1" – mosazné,
 4. uzavírací ventil ¾" či 1" se zpětnou klapkou a vypouštěcím ventilem – mosazný,
 5. přechodová armatura z příslušného závitu na stávající potrubí.

Pokud odběratel nemá na odběrném místě vodoměr s dálkovým přenosem, VAK Pardubice na své náklady provede výměnu vodoměru na odběrném místě za vodoměr s dálkovým přenosem.

Po osazení měřicího zařízení odběratel uzavře s VAK Pardubice smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod obsahující ustanovení o měřicím zařízení (podružném vodoměru).

Množství vody odvedené do kanalizace bude vypočteno jako rozdíl mezi množstvím vody dodané do nemovitosti a množstvím vody neodvedené do kanalizace ve výši určené měřicím zařízením.

Množství vody neodvedené do kanalizace musí činit nejméně 30 m³ za kalendářní rok ve smyslu ustanovení § 19, odst. 7 zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. Odběratel bere na vědomí, že nárok na slevu na stočném nemá, pokud množství vody neodvedené do kanalizace bude menší než 30 m³ za kalendářní rok.

7)      Jaké jsou povinnosti odběratele v případě osazení podružného vodoměru na zalévání?

Odběratel má povinnost umožnit společnosti VAK Pardubice přístup k měřicímu zařízení (podružnému vodoměru), chránit jej před poškozením a bez zbytečného odkladu oznámit společnosti VAK Pardubice závady v měření.

Zároveň má odběratel povinnost uzavřít s VAK Pardubice smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod obsahující ustanovení o měřicím zařízení (podružném vodoměru). Uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod je podmínkou odpočtu množství vody neodvedené do kanalizace.

hydra DESIGN 2010