• 1) Co potřebuji k uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod?

  Fyzická osoba doloží:

  • platný výpis z katastru nemovitostí nebo kupní smlouvu s potvrzením katastrálního úřadu o právních účincích vkladu nebo kupní smlouvu s potvrzenou žádostí o vklad do katastru nemovitostí,
  • plnou moc k podpisu smlouvy v případě, že smlouvu podepisuje pověřený zástupce odběratele (a to i v případě spoluvlastnických podílů k nemovitosti).

  Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající doloží:

  • výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku,
  • výpis z katastru nemovitostí nebo kupní smlouvu s potvrzením katastrálního úřadu o právních účincích vkladu nebo kupní smlouvu s potvrzenou žádostí o vklad do katastru nemovitostí, plnou moc k podpisu smlouvy.
 • 2) Kdo je to odběratel?

  Odběratelem je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, není-li dále stanoveno jinak; u budov v majetku České republiky je odběratelem organizační složka státu, které přísluší hospodaření s touto budovou podle zvláštního zákona; u budov, u nichž spoluvlastník budovy je vlastníkem bytu nebo nebytového prostoru jako prostorově vymezené části budovy a zároveň podílovým spoluvlastníkem společných částí budovy, je odběratelem společenství vlastníků. U pozemků nebo budov předaných do hospodaření příspěvkových organizací zařízených územními samosprávnými celky jsou odběratelem tyto osoby.

 • 3) Může smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod podepsat pověřený zástupce odběratele?

  Ano, pověřený zástupce odběratele může uzavřít smlouvu na základě pověření odběratelem k uzavření nebo podepsání smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod v mandátní smlouvě. Osoba jednající jménem pověřeného zástupce odběratele doloží oprávněnost podepsat smlouvu plnou mocí.

 • 4) Jaký je postup při změně smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod?

  Původní a nový odběratel se dostaví do zákaznického centra společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. na adrese Teplého 2014, 530 02 Pardubice (přízemí vpravo, kancelář č. 002 a 003) nebo na provozní středisko Přelouč, Trstenická 1490, 535 01 Přelouč nebo na provozní středisko Holice, Hradecká 1092, 534 01 Holice, a to dle územní příslušnosti odběrného místa.

  Původní majitel doloží:

  Nový majitel doloží:

  • přihlášku (tj. tiskopis „Podklad pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod“), kde zaškrtne „Přihlášení odběru“ a vyplní veškeré informace týkající se přihlašovaného odběrného místa (zejména: jméno a příjmení; datum narození; telefon; e-mail; adresu trvalého bydliště; případně adresu na zasílání faktur; způsob doručování faktur: poštou nebo e-mailem; způsob úhrad faktur: složenkou, převodním příkazem, inkasem nebo prostřednictvím SIPO), v bodu 10. přihlášky vyplní převzetí odběru (datum, č. měřidla a stav) a původní odběratel připojí svůj podpis,
  • doklady specifikované v dotazu č. 1
 • 5) Jaká jsou doporučení při napouštění bazénu?

  Níže najdete pokyny, jak napustit bazén tak, abyste sobě, nebo sousedům v obci nezpůsobili komplikace. Stačí dodržovat určitá pravidla. Anebo si můžete jednoduše nechat dovézt vodu cisternou.

  Pravidlo č. 1 – Napouštějte pomalu.

  Při napouštění bazénu je nutné si uvědomit, že klasická vodovodní přípojka není dimenzována na tak velký odběr vody najednou. Pokud vezmeme v úvahu, že průměrná denní spotřeba vody na osobu je cca 120 litrů a bazén má třeba 15 m³, tedy 15 000 litrů vody, jde o okamžitou spotřebu, jako kdyby v domácnosti žilo 125 osob. Podobný nápad může mít ve stejný den několik dalších lidí žijících v jedné obci a okamžitý odběr se tak zvýší o několik desítek až stovek kubíků. Je to tedy velké zatížení sítě, což může mít za následek okamžitý nedostatek vody tam, kde jsou rezervoáry malé, anebo zdroje slabší. Nejlepší proto je napouštět bazén jen lehkým pootočením kohoutku a po etapách, několik dní po sobě.

  Pravidlo č. 2 – Napouštějte spíše v týdnu a večer.

  Ideální je napouštět bazén mimo tzv. odběrovou špičku, tedy nejlépe přes noc. Zhruba mezi 21. hodinou večerní a 5. hodinou ranní. Nejlépe ve všední dny spíše než o víkendu, kdy je v obcích spoustu víkendových obyvatel. Pokud totiž dojde ke spuštění většího množství kohoutů, může dojít také k poklesu tlaku ve vodovodním řadu, což by se projevilo i u jiných odběratelů, kterým by voda doma tekla pomaleji.

  Pravidlo č. 3 – Zakalila se vám voda? Ihned s napouštěním přestaňte.

  Pokud se vám stalo, že se v bazénu objevila lehce zakalená voda, ihned s napouštěním přestaňte. Může za to rychlé proudění vody, které uvolnilo sedimenty na vnitřní straně potrubí, tzv. inkrusty. Jde o drobný nezávadný zákal, který ale může být nepříjemný jak pro vás, tak pro ostatní odběratele. V ten moment je nejlepší přestat s napouštěním a vytrvat, než se sedimenty usadí.

  Pravidlo č. 4 – Nevíte si rady? Zavolejte a nechte si vodu dovézt.

  Pokud si nejste jisti, zda můžete bazén ve vaší obci napouštět, aniž byste zkomplikovali život sobě, nebo sousedům, zavolejte na příslušné provozní středisko a zeptejte se nás. V případě zájmu je také možné si vodu nechat dovézt cisternou. Bližší informace Vám sdělí na příslušném provozním středisku.

 • 6) Jaký je postup v případě žádosti o slevu na stočném z důvodu napouštění bazénu?

  O snížení množství stočného může odběratel dle § 19, odst. 7 zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., v platném znění, požádat, pokud vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok. Pokud odběratel splní tuto zákonnou podmínku týkající se množství, může si podat žádost o snížení množství stočného, která je dostupná na našich webových stránkách www.vakpce.cz – ke stažení – tiskopisy. Žádost se podává vždy za jeden kalendářní rok, přičemž k první žádosti je nutno doložit kopii výměry bazénu, která byla odběrateli poskytnuta montážní firmou v rámci předávacího protokolu či kupní smlouvy vztahující se k montáži či koupi tohoto bazénu, popř. i fotodokumentaci. Tento doklad bude uschován v naší evidenci, a tudíž ho již nebude nutno přikládat k následující žádosti v dalším kalendářním roce.

 • 7) Jaký je postup v případě žádosti o osazení podružného vodoměru na zalévání?

  Odběratel kontaktuje společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. (dále jen „VAK Pardubice“) s žádostí o osazení měřicího zařízení (podružného vodoměru) na zalévání. Žádost o osazení měřicího zařízení (podružného vodoměru) podává výhradně odběratel - vlastník připojené nemovitosti.

  Kontakt:

  Pracovníci provozu VAK Pardubice ověří, zda v dané lokalitě provozují kanalizaci a po dohodě s odběratelem pak zajistí revizi odběrného místa. Při samotné revizi na odběrném místě je s odběratelem upřesněna varianta osazení měřicího zařízení, předběžně dohodnut termín osazení a zaplombování, cena dle platného ceníku a další nezbytnosti.

  Vlastníkem měřicího zařízení je VAK Pardubice.

  Technické podmínky měřicího zařízení:

  Statický elektromagnetický měřič iPERL s remanentní magnetickou technologií značky Sensus (měřicí zařízení má stabilní přesnost bez ohledu na montážní polohu a bez nutnosti uklidňující délky před a za vodoměrem. iPERL je vybaven integrovanou rádiovou technologií na frekvenci 868 nebo 433 MHz), měřicí zařízení umožňuje dálkový odečet.

  Měřicí zařízení je možno dodat v některé z uvedených variant:

  Dimenze DN   15 20
  Stavební délka L mm 165 165, 190
  Šířka D mm 94 94
  Výška H mm 120 (celková) 120 (celková)
  Připojovací závit   inch 3/4" 1"
  Hmotnost   kg 0,85 0,85

  Cena montáže měřicího zařízení bude stanovena dle platného ceníku VAK Pardubice.

  Odběratel - vlastník připojené nemovitosti dle pokynu VAK Pardubice osadí na vlastní náklady na potrubí určené pro měřicí zařízení uzavírací armatury dle Technických standardů VAK Pardubice ve složení:

  1. přechodová armatura ze stávajícího potrubí na příslušný závit,
  2. uzavírací ventil ¾" či 1" – mosazný,
  3. 2x vodoměrné šroubení ¾" či 1" – mosazné,
  4. uzavírací ventil ¾" či 1" se zpětnou klapkou a vypouštěcím ventilem – mosazný,
  5. přechodová armatura z příslušného závitu na stávající potrubí.

  Pokud odběratel nemá na odběrném místě vodoměr s dálkovým přenosem, VAK Pardubice na své náklady provede výměnu vodoměru na odběrném místě za vodoměr s dálkovým přenosem.

  Po osazení měřicího zařízení odběratel uzavře s VAK Pardubice smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod obsahující ustanovení o měřicím zařízení (podružném vodoměru).

  Množství vody odvedené do kanalizace bude vypočteno jako rozdíl mezi množstvím vody dodané do nemovitosti a množstvím vody neodvedené do kanalizace ve výši určené měřicím zařízením.

  Množství vody neodvedené do kanalizace musí činit nejméně 30 m³ za kalendářní rok ve smyslu ustanovení § 19, odst. 7 zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. Odběratel bere na vědomí, že nárok na slevu na stočném nemá, pokud množství vody neodvedené do kanalizace bude menší než 30 m³ za kalendářní rok.

 • 8) Jaké jsou povinnosti odběratele v případě osazení podružného vodoměru na zalévání?

  Odběratel má povinnost umožnit společnosti VAK Pardubice přístup k měřicímu zařízení (podružnému vodoměru), chránit jej před poškozením a bez zbytečného odkladu oznámit společnosti VAK Pardubice závady v měření.

  Zároveň má odběratel povinnost uzavřít s VAK Pardubice smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod obsahující ustanovení o měřicím zařízení (podružném vodoměru). Uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod je podmínkou odpočtu množství vody neodvedené do kanalizace.

 • 9) Co mám dělat v případě, že mám zájem o placení vodného, stočného formou zálohových plateb?

  Pokud má odběratel zájem o placení vodného, stočného formou zálohových plateb, dostaví se buď osobně do příslušného zákaznického centra společnosti VAK Pardubice, nebo vyplní formulář „Žádost o zálohové platby“ a zašlete jej poštou či e-mailem na příslušné zákaznické centrum – PardubiceHolice nebo Přelouč. Formulář lze stáhnout z těchto stránek v sekci "Ke stažení".

  Na základě vyplněné žádosti bude odběrateli zaslána k podpisu upravená nová smlouva o dodávce vody, resp. odvádění odpadních vod společně s Platebním kalendářem, ve kterém odběratel nalezne rozpis plateb pro první fakturační období. Uzavření nové smlouvy o dodávce vody, resp. odvádění odpadních vod je podmínkou pro nastavení zálohového způsobu platby.

 • 10) Jakým způsobem mohu zálohy platit?

  Zálohy může odběratel platit trvalým příkazem, inkasem z účtu nebo prostřednictvím SIPO.

 • 11) Jak se stanoví výše zálohy?
  Výše záloh bude stanovena dle dosavadní průměrné denní spotřeby u daného odběrného místa nebo bude sjednána dohodou.
 • 12) Jak bude probíhat vyúčtování záloh?

  Společnost VAK Pardubice pro každé odběrné místo stanoví měsíc vyúčtování, a to dle harmonogramu tras odečtů. Zúčtovací faktura bude vystavena na základě zjištěné spotřeby vody (dle uskutečněného ročního odečtu měřidla) a odpočtu výše uhrazených záloh. Součástí zúčtovací faktury bude Platební kalendář na následující fakturační období. Případný přeplatek na vodném a stočném bude odběrateli vrácen nejpozději do data splatnosti uvedeném na zúčtovací faktuře za předpokladu, že odběratel bude mít splaceny všechny závazky plynoucí ze smluv uzavřených se společností VAK Pardubice. Případný nedoplatek na vodném a stočném je odběratel povinen doplatit v termínu uvedeném na zúčtovací faktuře.

 • 13) Jaký je postup, pokud při výstavbě vznikají vodovodní nebo kanalizační řady (vodní dílo)?

  Od 1. 5. 2021 platí pro stavbu nových vodovodních a kanalizačních řadů (vodní dílo) požadavek uzavřít před vydáním stanoviska

  Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci stavby vodárenské infrastruktury (SoS)

  Smlouva stanovuje zásady spolupráce stran a upravuje vzájemná práva a povinností mezi smluvními stranami, tj. VAK a investorem vznikající v souvislosti s přípravou a realizací stavby vodárenské infrastruktury, jejím uvedením do provozu a případně převodem na VAK.

  V případě, že nedojde k uzavření SoS mezi investorem a VAK, bude stanovisko vydáno s požadavkem na vybudování předávacích míst a společnost VAK nebude provozovatelem nové infrastruktury.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti