Obecné informace o zpracování osobních údajů

Společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.(dále jen „VAK“) zpracovává osobní údaje klientů, návštěvníků, účastníků řízení, obchodních partnerů a dalších fyzických osob, s kterými vejde do styku v rámci své činnosti. Tato stránka Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o způsobu zpracování osobních údajů.

1. Kontaktní údaje správce:

Firma / jméno a příjmení:  Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Sídlo:  Teplého 2014, Zelené Předměstí (Pardubice V), 530 02 Pardubice
IČO:  60108631
Telefon:  466 798 411
E-mail:  info@vakpce.cz
2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO - Data Protection Officer):

3. Účely zpracování a právní základ pro zpracování:

VAK zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními tituly stanovenými Nařízením EU č. 2016/679 (GDPR). Nejčastějším právním titulem pro zpracování osobních údajů je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, pro splnění úkolu prováděného pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů. Osobní údaje nejsou zpracovávány k jinému účelu, než ke kterému byly určeny.

4. Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany:

VAK nezpracovává žádné osobní údaje klientů, návštěvníků, účastníků řízení, obchodních partnerů a dalších fyzických osob, jejichž použití by bylo odůvodněno pouze jeho oprávněným zájmem.

5. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů předává VAK třetím subjektům výhradně v případech, kdy mu tak ukládá zákon, výjimkou je poskytnutí nebo zpřístupnění údajů na základě smlouvy. V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu, jsou tyto údaje předávány výhradně v rozsahu tohoto souhlasu.

6. Doba uložení osobních údajů:

Veškeré dokumenty, které byly společnosti VAK doručeny nebo byly vytvořeny v souvislosti s její působností, jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

7. Zdroj zpracovávaných osobních údajů

VAK získává osobní údaje klientů, návštěvníků, účastníků řízení, obchodních partnerů a dalších fyzických osob, s kterými vejde do styku v rámci své působnosti, z následujících zdrojů:

a)  osobní údaje poskytne přímo fyzická osoba (např. v případě žádostí, stížností, podnětů, návrhů, objednávek, smluv, sdělení a jiných obdobných podání)

c)  z veřejných zdrojů v případech, kdy je VAK v rámci své působnosti povinno ověřit některé údaje (např. veřejný rejstřík, katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík, rejstřík živnostenského oprávnění, obchodní rejstřík atd.)

d) VAK nezískává osobní údaje z žádných neoficiálních veřejných zdrojů, jako jsou např. sociální sítě.

8. Práva na zpracování osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle GDPR.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR.

Protože občas měníme nebo aktualizujeme části těchto zásad GDPR, které mohou podléhat Vašemu souhlasu, je nutné tyto zásady GDPR pravidelně kontrolovat. Jakékoli změny budou neprodleně oznámeny na této stránce

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti