• 1907 – 1947 – VODÁRNA MĚSTA PARDUBIC
  • 1947 – 1960 – KRAJSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SLUŽBA
  • 1960 – 1977 – OKRESNÍ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA
  • 1977 – 1989 – VÝCHODOČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE s.p.
  • 1989 – 1993 – VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, s.p.
  • 1994 – dodnes – VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s 

Významným dnem pro Pardubice byl 19. říjen 1907. Do nově vybudovaného městského vodovodu byla poprvé vpuštěna voda. Bylo završeno obtížné řešení problému nedostatku kvalitní pitné vody ve městě a Pardubice se zařadily mezi města s moderním technickým řešením zásobování vodou, umožňujícím zdravé bydlení a byla jim otevřena cesta k dalšímu všestrannému rozvoji.

První historicky doložený vodovod pro Pardubice byl realizován již počátkem 16.století  Vilémem z Pernštejna.  Dřevěným potrubím délky více jak 5 km přiváděl vodu z pramene u obce Srchu do kašny na dnešním Pernštýnském náměstí. Dřevěnné potrubí vodovodní, a pravděpodobně i kanalizační, se tehdy vyrábělo v místech, které dodnes nese název "Na Vrtálně", kde vrtací soustrojí bylo poháněno vodou přiváděnou náhonem "Halda". Tento vodovod však postupem doby přestal být využíván, neboť obyvatelstvo mělo možnost opatřit si dostatek vody pro běžnou potřebu i výrobu jiným způsobem. Síť přirozených toků a náhonů, ze kterých bylo možné užitkovou vodu odebírat, byla ve městě hustá a také pitná voda byla snadno dosažitelná vyhloubením nehlubokých studní, ať již soukromých, kterých na konci 19. století bylo asi 800 nebo veřejných, které byly  na dnešní třídě Míru, v Jindřišské ulici, na Bílém náměstí a na prostranství u Kostelíčka.

Na konci 19. století se však požadavek výstavby veřejného vodovodu stal velmi naléhavým, neboť město rostlo a obyvatelstva přibývalo. Zatímco v roce 1840 měly Pardubice jen 4.104 obyvatel, v roce 1880 to bylo již 10.292 a v roce  1890 12.367 obyvatel. V každém desetiletí přibývalo asi 25% obyvatel. Obdobný vývoj se správně předpokládal i pro následující léta. Prosakujícími žumpami, kanalizací a vsakovacími drény byla podzemní voda na území města silně znečištěna a při ručním odběru vody ze studní nebylo možné čistotu v činžovních domech ani čistotu ulic udržovat v náležitém stavu. Znečištění povrchových vod se také zvyšovalo, jednak výstavbou kanalizací měst výše na tocích ležících, jednak rostoucím průmyslem, takže používání říční vody např. na praní bylo nevhodné.

Od roku 1895, po celých deset let se město zabývalo otázkou výstavby městského vodovodu. I když se podařilo v krátké době přesvědčit občany, kteří z obavy ze zvýšení daní se původně bránili této novotě, dalo daleko více úsilí hledání zdrojů vody vhodných z hlediska potřebné vydatnosti i kvality. V roce 1897 provedla firma Ing. Kress z Prahy četné průzkumné vrty: u Hradiště na Písku a pod Srchem, u Pardubiček na pravém břehu Chrudimky pod Vinicí, u hřebčince v Nemošicích, při vtoku Chrudimky do Labe, v prostoru  nynějšího zimního stadionu mezi tehdejší Strúhou a Labem. Všechny tyto pokusy byly neúspěšné. 

V následujících letech bylo provedeno množství geologických průzkumů v bezprostřední blízkosti Pardubic či 20 km vzdálených Železných horách. Blízké lokality nevyhovovaly svou kvalitou, kvalitní voda z Železných hor nevyhovovala pro finanční náročnost dopravy vody. Nakonec firma Kress provedla ještě 17 průzkumných vrtů pod Nemošicemi na levém a pravém břehu Chrudimky. Po několikaměsíčním čerpání ze dvou studní, vyhloubených v diluviálních a aluviálních štěrkopískových náplavech až na nepropustné opukové vrstvy, bylo zjištěno, že vody je zde dostatek a také chemické a bakteriologické rozbory potvrdily že voda je velmi vhodná pro veřejné zásobování. 

Po neblahých zkušenostech roku 1904, kdy také Pardubice postihlo velké sucho a mnohé studny vyschly, bylo ještě tentýž rok rozhodnuto zadat vypracování projektu a rozpočtu na stavbu vodovodu z Nemošic Ing. Kressovi. Hotový projekt byl pak veřejně vystaven k nahlédnutí občanů a spolek techniků pro východní Čechy uspořádal veřejnou přednášku, na které byl vysvětlován význam a zdůvodňována nutnost výstavby vodovodu. Městská rada si získala informace z různých měst ohledně způsobu a nákladů na výstavbu vodovodu, jakož i kvality dodávek prováděcích firem. Nakonec si vyžádala dobrozdání k projektu od profesora Vysoké školy technické v Praze inž. J. Vlad. Hráského a od stavebního rady zemského výboru v Brně Ant. Hanemanna, tehdy nejlepších znalců. Oba posuzovatelé se o projektu vyslovili velmi pochvalně, a tak konečně obecní zastupitelstvo na své schůzi 11.ledna 1905 nadpoloviční většinou hlasů rozhodlo o zřízení vodovodu. Ovšem ve městě bylo stále ještě dost pochyb a přání, aby se prováděla další šetření. Ještě na jaře se uskutečnil u Nemošic nový čerpací pokus, a přestože v té době byly velké povodně, naměřila se shodně s předchozím čerpacím pokusem vydatnost 34 l/sec, což svědčilo, že podzemní voda nemá bezprostřední vztah s vodním tokem a také kvalita vody byla znovu vyhodnocena jako velmi vhodná.

Stavba byla zadána firmě Antonín Kunz z Hranic na Moravě. Vodovod byl dobudován v roce 1907 nákladem 630.000 korun, pouze z prostředků městského rozpočtu, bez jakékoliv subvence státu. Byly dány do provozu  dvě studny S1 a S2 o celkové vydatnosti 20 l/sec, čerpací stanice se dvěma čerpacími soupravami, každá o výkonu 1670 l/min., tj. 28 l/sec, výtlačný řad do vodojemu na Vinici, dvoukomorový věžový vodojem o objemu 836 m3, který stavěla firma Hrůza a Rosenberg Praha, vodovodní síť  délky 18.000 m  a  180 domovních přípojek. Čerpací soupravy byly na tu dobu nejmodernější stroje – Güldnerovy motory na nassávaný plyn (dnes známý spíše jako generátorový plyn vyráběný zplyňováním uhlí) o výkonu 30 koňských sil s trojčitými plungerovými čerpadly. Voda byla čerpána ze zdrojů Nemošice do vodojemu na Vinici, který je ojedinělou atypickou železobetonovou stavbou, spoluvytváří panorama města a je dnes zařazen jako technická památka. Odtud byla voda přiváděna do města dvěma zásobními řady profilu 150 mm a 350 mm.  Voda byla přivedena do veškerých ulic tehdejší zástavby města.

Vodné a stočné (tzv. dávka vodní) se začalo vybírat až od 1. ledna 1910. Protože odebíraná voda nebyla ještě měřena, byla výše vodného a stočného odvozována od vybíraného nájemného a vodné činilo 4 haléře, stočné 1,5 haléře z každé koruny nájemného. Nájemníci, jejichž nájemné činilo méně jak 50 K ročně, byli od placení vodného osvobozeni. Aby občané měli zájem připojit se na vodovod a kanalizaci, vodné a stočné byli povinni platit všichni, u jejichž domu byl vodovod zřízen, resp. kanalizace zřízena, bez ohledu na to, zda vodu již fakticky odebírali nebo byli na kanalizaci připojeni.

Postupem doby se projevil nedostatek vody, neboť nároky na potřebu vody rostly a vydatnost studní spíše mírně klesala. Zejména během první světové války, kdy byla na městský vodovod připojena válečná nemocnice, tak zvaná Karanténa, kde bylo ošetřováno až 20 000 osob, požadavky na dodávku vody byly vysoké. Aby potřeba vody byla kryta, byly vybudovány pardubickou firmou V. L. Hořeňovský další dvě studny S3 a S4. Za účelem snadnějšího a hospodárnějšího provozu byla čerpací stanice v roce 1917 elektrizována, avšak jedna souprava čerpadla s motorem na nasávaný plyn byla ponechána jako rezerva. Po skončení světové války, v době silného stavebního ruchu, vybudovala opět firma V. L. Hořeňovský v roce 1921 a 1922 další dvě studny S5 a S6 a v roce 1929 firma Ing. Karel Petráň z Pardubic u studny S5 provedla sběrný drén z děrovaných kameninových trub o světlosti 400 mm a délce 170 m. 

V roce 1926 předložil vodohospodářský svaz správě města Pardubic generální projekt prof. Hráského na gravitační skupinový vodovod pro město Pardubice a další obce s odběrem vody ze sečské přehrady na Chrudimce, která se tehdy připravovala k výstavbě. Správa města pochopila výhodu tohoto projektu a slíbila svoji účast a spolupráci k vybudování tohoto vodovodu a vyslovila souhlas s tím, aby na náklad zájemců bylo vloženo potrubí do hráze údolní přehrady již při její výstavbě. Vodovod měl do zásobované oblasti dodávat asi 200 l/sec vody. Stavba se realizovala až v šedesátých letech minulého století, ale jen v omezeném rozsahu do Seče a Heřmanova Městce.

Do r. 1924 byli zaměstnáni 1 vodárenský zřízenec, 1 montér a 2 dělníci. V roce 1939: 2 úředníci, 2 montéři, 3 stálí dělníci a 4 až 6 dělníků zaměstnávaných občas.

Až v době druhé světové války, v suchém roce 1943, se projevil opět citelný nedostatek vody, takže dodávka vody do města byla v noční době zastavována. Již během války byl připraven projekt nové, již sedmé studny, která byla ihned po skončení války v roce 1946 postavena firmou Bohumil Belada z Prahy.

Tehdejších sedm studní, průměrů od 3 do 5 m a hloubce 8 až 10 m, mělo vydatnost 50 l/sec. Tuto jímací kapacitu si nemošický zdroj po rozšíření na dnešních 13 studní udržuje až dosud.

Čerpací stanice byla v roce 1941 rekonstruována. Stará souprava čerpadla s motorem na nasávaný plyn byla definitivně odstraněna a všechna čerpadla opatřena elektrickým pohonem. Část strojovny byla prohloubena a nová dvě čerpadla byla osazena níže, čímž se zmenšila sací výška a provoz se zhospodárnil. 

Zařízení čerpací stanice tak sestávalo ze 4 odstředivých čerpadel poháněných elektromotory. Nejsilnější čerpadlo, výrobek ČKD Praha mělo výkon 3000 l/min, čerpadlo fy. Sigmung Olomouc-Lutín 2000 l/min a dvě stará čerpadla rakouské firmy Vogel po 1670 l/min. Voda se přiváděla násoskami do sběrné studny, odtud se čerpalo do vodojemu a do města při manometrické dopravní výšce 40 m. K odvzdušnění násosek sloužily dvě vývěvy. Voda byla mírně chlorována chlorátorem fy. Alfred Januš z Prahy. Kóta nejnižší hladiny věžového vodojemu je 250,94 m n.m., nejvyšší 255,94 m n.m. Při průměrné výšce terénu 220 m n.m. střední tlak v síti kolísal mezi 25 až 30 m a v okrajových částech byl ještě nižší. Pro původní výšku zástavby byl vyhovující, avšak pro novou vícepodlažní výstavbu nevyhovoval. Délka vodovodní sítě v  r. 1947 byla již 53.000 m, počet vodovodních přípojek v roce 1920 byl 670, r. 1927 byl 1.100, r. 1937 1.850 a do roku 1947 vzrostl na 2350, hydranty v roce 1907 nebyly zřízeny, v roce 1947 jich bylo již 330. 

V roce 1926 se místní zastupitelstvo rozhodlo změnit dosavadní způsob placení vodného a stočného. Na všechny přípojky byly osazeny vodoměry a dnem 1.1.1927 byla nově stanovena cena vody a zavedeno placení podle vodoměrů. Vodné byli nadále povinni platit všichni občané. Ti, kteří odebírali vodu z veřejného vodovodu platili tzv. zvláštní vodné ve výši 1,50 Kč/m3 podle měření domovním vodoměrem, rozpočítaným podle výše nájemného. Ostatní občané, kteří vodu neodebírali, pak platili tzv. všeobecné vodné za možnost odebírat vodu z veřejného vodovodu a to ve výši 10% z nájemného. Občané, jejichž roční nájemné z bytu činilo méně jak 60 Kč však měli sazbu všeobecného vodného 0 %, tedy fakticky vodné neplatili.

Kanalizační sazby byly upraveny od 1. ledna 1930 tak, že stočné činilo 10 hal/m2 nezastavěné plochy a 20 hal/m2 zastavěné plochy. Kromě toho byl ještě poplatek za používání obecních stok ve výši 5% z nájemného.

Zavedení vodoměrů a nového vodného na všechny odběry se projevilo významnou úsporou  spotřeby vody o 14%, resp 150.000 m3/rok, jednak snížením ztrát v domovních instalacích, jednak zamezením plýtvání vodou. V  roce 1926 se načerpalo 1,100.000 m³ a v  roce 1927 jen 950.000 m³ vody za rok. Do roku 1937 dále spotřeba vody klesla tak, že se stačilo načerpat jen 779.000 m³, ale během války opět stoupla.

S rostoucími hygienickými požadavky se postupně zvyšovala spotřeba vody na obyvatele a den. Například v roce 1937 činila 90 l, v roce 1947 již 97 l. Sazba zvláštního vodného byla po celá léta nezměněna a činila až do konce roku 1946 1,50 koruny za 1 m³ vody. V roce 1947 byla sazba zvýšena na 2 koruny. Přesto zůstala jednou z nejnižších cen za vodu ve srovnání s ostatními vodárnami a byla značně pod stanovenou maximální sazbou 3 koruny za 1 m³.

S poválečným rozvojem města narůstala též spotřeba, která vyústila v rozšíření nemošického jímacího území na současných 13 studní s celkovou vydatností přes 50 l/s. Čerpací stanice byla též několikrát modernizována.  V této době přestávala kapacita vodovodu vyhovovat potřebám města. Mohutný rozvoj Pardubic po druhé světové válce byl zabezpečen výstavbou nových vodovodů z Hrobic a Podlažic u Chrasti včetně nových vodojemů na Kunětické hoře a u Mikulovic o podstatně vyšší kapacitě. Původní vodojem Na Vinici slouží dnes pouze  potřebám Krajské nemocnice Pardubice. Dnes je skupinový vodovod pro Pardubice a četné obce a města okresu propojen s vodovody okresů Chrudim, Hradec Králové a Náchod, které spolu tvoří tzv. Vodárenskou soustavu Východní Čechy. 

V letošním roce stoletý vodovod z Nemošic však i nadále zůstává významnou složkou systému zásobení Pardubic vodou, zejména pro dobrou kvalitu jímané vody, stálou vydatnost a hospodárnost provozu.

S hrdostí připomínáme práci našich předchůdců, městských radních, stavbařů a vodárenských provozních pracovníků, kteří vybudovali, provozovali a postupně zdokonalovali toto pro Pardubice tak významné technické dílo.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti