Hlavním účelem užívání biologické čistírny odpadních vod BČOV Pardubice je společné čištění komunálních odpadních vod z města Pardubice, čištění průmyslových odpadních vod z areálu Semtin Zone a zpracování a likvidace odpadních produktů.

BČOV Pardubice má z hlediska čistírenských procesů tři hlavní technologické celky:

  1. Městské odpadní vody přitékající z pardubické aglomerace prochází nejprve technologickým celkem mechanického předčištění. Během tohoto kroku je odpadní voda zbavena hrubých plovoucích nečistot a suspendovaných látek anorganické i organické povahy. Po tomto předčištění, které je především fyzikální povahy, již městské odpadní vody natékají na biologickou linku.
  2. Průmyslové odpadní vody (zejména z chemického průmyslu) z areálu Synthezia Zone přitékají na čistírnu přes retenční nádrž Lhotka a před biologickým čištěním je třeba je upravit na technologickém celku neutralizace. Tato chemicko-fyzikální předúprava zahrnuje zejména vlastní neutralizaci průmyslových vod a následnou sedimentaci nerozpuštěných látek, které jsou v nádržích při biologickém čištění nežádoucí.
  3. Technologický stupeň biologického čištění je z pohledu celého čištění ten nejzajímavější. Přitéká na něj směs předčištěných průmyslových a městských odpadních vod. Během tohoto procesu je znečištění z odpadní vody odstraňováno pomocí nepřeberného množství mikroorganismů, které tvoří se suspendovanými organickými i anorganickými látkami aktivační kal. Jeho zásadní vlastností je schopnost sedimentovat. Tato vlastnost umožňuje, aby byl od vyčištěné odpadní vody oddělen a vrácen zpět do procesu čištění. Tím je zajištěno, že množství mikroorganismů může být v nádržích na čistírně – tzv. aktivačních nádržích – řízeně udržováno na vysokých koncentracích. Biologický proces odstraňující znečištění tak probíhá významně intenzivněji, než by probíhal v přirozených přírodních podmínkách.

Historie BČOV

Čistírna odpadních vod byla postavena v průběhu let 1978 až 1982 společností Synthesia a.s., respektive jejími předešlými organizacemi. Nejprve byla postavena kanalizace a neutralizace chemických vod, následně přivaděč městských odpadních vod z Pardubic, mechanický stupeň a biologický stupeň. Provoz BČOV byl zahájen 25.10 1994. Od 1.9.2003 svěřila Synthesie provozování BČOV prostřednictvím společnosti CTSE, a.s. společnosti Veolia water. Ta provozovala čistírnu následujících jedenáct let. V roce 2006 byla prodána BČOV společnosti Vodovody a kanalizace, a.s. Ta se stala od roku 2015 i jejím provozovatelem.

V letech 2007–2009 byla navržena a projekčně postupně připravována modernizace BČOV, tak aby na čistírně byly vytvořeny optimální podmínky pro čištění výhledového množství přiváděných odpadních vod v souladu s tehdejší měnícími se legislativními požadavky. Vlastní výstavba modernizace byla rozdělena na dvě etapy. První etapa byla zahájena dne 29. 7. 2010 a zahrnovala modernizaci neutralizace průmyslových odpadních vod. Druhá etapa následovala v roce 2011 po získání příslušného dotačního titulu. Jejím obsahem byla zejména komplexní modernizace biologického stupně včetně výstavby nových objektů kalového hospodářství. Zkušební provoz BČOV Pardubice, který byl zahájen 1. 1. 2013 a ukončen k 31. 12. 2014 prokázal, že navržený a realizovaný způsob modernizace a intenzifikace této BČOV je principiálně správný a funkční.

Politika jakosti 

Vedení Provozovny BČOV Pardubice si uvědomuje, že trvalá kvalita poskytovaných služeb a důsledný preventivní přístup k řešení problematiky životního prostředí i BOZP a PO, včetně dodržování předpisů, je v současném prostředí základní podmínkou pro úspěšnou existenci Provozovny. Nároky zákazníka na kvalitu poskytovaných služeb neustále stoupají. Stejně tak sílí tlak veřejnosti na zdravé životní prostředí a zaměstnanců i státní správy na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Proto bylo vedením Provozovny BČOV Pardubice učiněno rozhodnutí zavést, zdokumentovat a trvale uplatňovat ISŘ.

Modernizace BČOV Pardubice

Projekt modernizace realizovaný v letech 2011-2015, byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR  v rámci Operačního programu Životního prostředí. 

Mechanicko-biologická ČOV byla intenzifikovaná na kapacitu 130 137 EO. Na BČOV je možno odstranit navíc 557,4 t/rok BSK5, 713,2 t/rok CHSKCr, 328,9 t/rok NL, 109,1 t/rok Ncelk a 29,0 t/rok Pcelk.

Celkové uznané náklady (s příjmy/ bez příjmů) na akci činily 334 650 614 / 291 346 825 Kč, z toho byl příspěvek z fonfu Evropské unie 191 747 498 Kč (66%), příspěvek SFŽP ČR 11 279 265 Kč (4%) a příspěvek Vodovodů a kanalizací Pardubice, a.s. 88 320 062 Kč (30%)

Rozšíření způsobu užívání na zařízení k odstraňování odpadu

Na základě integrovaného povolení je dalším účelem BČOV Pardubice odstraňování kapalných odpadů. BČOV Pardubice touto činností využívá volné kapacity. Na třech příjmových stanicích (PS1, PS2 a PS3) mohou být příjmány odpadní vody a kapalné odpady dovezené dopravními prostředky do procesu čištění odpadních vod a procesu odstranění kapalných odpadů. Plné znění integrovaného povolení je dostupné na stánkách IPPC (https://ippc.mzp.cz/). Od roku 2021 pro nás příjem odpadních vod a kapalných odpadů smluvně zajišťuje společnost Marius Pedersen, a.s. 

Odstranění zápachu ze zakryté aerované nádrže a odstranění zápachu z objektu česlovny na ČOV Pardubice

Společnost Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. zakoupila 2 ks fotokatalytického filtru pro likvidaci zápachu z čistírenských procesů na BČOV Pardubice. Zařízení převzala společnost v květnu 2018 od společnosti ASIO, spol. s r.o.

Tento projekt byl spolufinancován Statním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí.

Technologie fotokatalytické likvidace zápachu AS-PCO byla vyvinuta k účinnému potlačování zápachu ve vzdušině odváděné z budov, nádrží, výrobních prostor apod. Technologický proces využívá UV záření k vysoce účinnému odstraňování i velmi vysokých koncentrací pachových látek. Technologie není citlivá na teplotu ani vysokou vlhkost vstupní vzdušiny. Navržená fotokatalytická jednotka vyžaduje k provozu elektrickou energii, ale nepotřebuje žádnou vodu a chemikálie.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti